Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2015

psychooszpilki
5283 1370
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viavioloncelliste violoncelliste
psychooszpilki
9518 7c93
Reposted fromskatrix skatrix
psychooszpilki
psychooszpilki
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viacynamon cynamon
psychooszpilki
4253 66e4
Reposted fromrol rol viavioloncelliste violoncelliste
psychooszpilki
8021 a0e2
7355 e438 500
Reposted fromrainbow-field rainbow-field viabartch bartch
1998 5642
Reposted fromtwice twice
7668 4838 500
Reposted fromfreakish freakish viabluestar bluestar
psychooszpilki

December 19 2014

psychooszpilki
8360 d2e4 500
Reposted fromStringMelody StringMelody viastarryeyed starryeyed

September 04 2014

2836 6285
Reposted fromnudes nudes viadrinkmysoul drinkmysoul

August 18 2014

psychooszpilki
6364 75c5 500
psychooszpilki
0985 9053 500
psychooszpilki
0695 d240 500
Reposted fromfelicka felicka
psychooszpilki
psychooszpilki
1130 c059 500
Reposted fromMuppet Muppet viafelicka felicka

August 17 2014

psychooszpilki
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viayochimu yochimu
psychooszpilki
3979 6582
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayochimu yochimu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl